Aug 1, 21    15:30
    Aug 1, 21    16:00
    Aug 1, 21    16:00
    Aug 1, 21    16:00
    Aug 1, 21    16:30
    Aug 1, 21    16:30
    Aug 1, 21    17:00
    Aug 1, 21    17:30
    Aug 1, 21    18:00
    Aug 1, 21    18:00
    Aug 1, 21    18:05
    Aug 1, 21    18:05
    Aug 1, 21    18:07
    Aug 1, 21    18:10
    Aug 1, 21    18:10
    Aug 1, 21    18:10
    Aug 1, 21    18:20
    Aug 1, 21    19:00
    Aug 1, 21    19:00
    Aug 1, 21    19:10
    Aug 1, 21    19:15
    Aug 1, 21    19:35
    Aug 1, 21    20:00
    Aug 1, 21    20:30
    Aug 1, 21    21:05
    Aug 1, 21    21:07
    Aug 1, 21    21:10
    Aug 1, 21    21:10
    Aug 1, 21    23:00
    Aug 2, 21    00:08
    Aug 2, 21    00:30
    Aug 2, 21    01:30
    Aug 2, 21    09:00
    Aug 2, 21    12:00
    Aug 2, 21    17:00
    Aug 2, 21    18:00
    Aug 3, 21    09:00
    Aug 3, 21    12:00
    Aug 3, 21    18:00
    Aug 3, 21    18:00
    Aug 3, 21    18:00
    Aug 3, 21    19:00
    Aug 3, 21    19:00
    Aug 3, 21    19:00
    Aug 3, 21    19:00
    Aug 3, 21    20:00
    Aug 3, 21    20:00
    Aug 4, 21    14:00
    Aug 4, 21    18:00
    Aug 4, 21    18:00